Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ขึ้นทะเบียนต่างด้าว

การขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาว โดยการขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงานของแรงงานข้ามชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาวจะไม่ได้สามารถลงได้ตลอดจะต้องรอเปิดตามประกาศมติ ครม. ต่าง ที่ผ่านมา เช่น มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 โดยจะการเปิดยื่นบัญชีรายชื่อผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน  โดยนายทะเบียน จะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง คือ

  • ครั้งแรกไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2567 
  • ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับขั้นตอนที่นายจ้างต้องดำเนินการมีดังนี้

1. นายจ้าง/สถานประกอบการ หรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ กรมการจัดางาน เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

2. ยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list) ต่อ กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าวที่เว็บไซต์ กรมการจัดางาน

3. นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามแบบ บต.50 พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบ อ.4 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565 (ระยะเวลา 60 วัน) 

โดยนายทะเบียนจะออกใบรับคำขออนุญาตทำงาน เพื่อให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินคู่กัน เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

4. คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม แบ่งเป็น

  • กรณีคนต่างด้าวที่รอขึ้นทะเบียนประกันสังคมจากนายจ้าง ระหว่างนั้นต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชนก่อน 
  • กรณีคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และนำหลักฐานการทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าวมายื่นต่อนายทะเบียน เพื่อรับการพิจารณาอนุญาตให้ทำงานไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2566

5. นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ตรวจสุขภาพ 6 โรค จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ

6.รอทางกรมจัดหางานผลิตบัตร และเรียกรับใบอนุญาติทำงาน จากกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่

การขึ้นทะเบียนต่างด้าวในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่คุณสมบัติตามกฎหมายและขั้นตอนหลายขั้นตอน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องและถูกกฎหมายตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ดังนี้คือขั้นตอนหลักๆ ขอวีซ่าการทำงาน ขึ้นทะเบียนต่างด้าว แรงงานต่างด้าวที่สนใจทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าการทำงานจากสถานฑูตหรือสถานทูตของประเทศตนเอง ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศของแต่ละบุคคล

ค้นหางานและได้รับข้อเสนอ

หลังจากได้วีซ่าการทำงานแล้ว ขึ้นทะเบียนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว ต้องค้นหางานและได้รับข้อเสนอจากผู้ว่าจ้างงานในประเทศไทย การขออนุญาตทำงาน หลังจากได้รับข้อเสนอจากผู้ว่าจ้างงาน แรงงานต่างด้าวต้องขออนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานแรงงานต่างด้าว โดยผู้ว่าจ้างงานจะต้องส่งคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับกรมเพื่อพิจารณา ตรวจคำขอและพิจารณาอนุญาต ขึ้นทะเบียนต่างด้าวต้องให้กรมการจัดหางานแรงงานต่างด้าวจะตรวจสอบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจะพิจารณาให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในประเทศไทย การขอหนังสืออนุญาตทำงาน หากได้รับอนุญาตให้ทำงาน แรงงานต่างด้าวจะต้องขอหนังสืออนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานแรงงานต่างด้าว

การลงทะเบียนและตรวจสอบตนเอง

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานต้องลงทะเบียนและตรวจสอบตนเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจะต้องอยู่ในรายงานตนเองตลอดเวลาที่ทำงานในประเทศ สำหรับขึ้นทะเบียนต่างด้าวขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรติดต่อกรมการจัดหางานแรงงานต่างด้าวหรือสถานทูตของประเทศคุณเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตล่าสุดก่อนการดำเนินกระบวนการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *