3

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติลาว

✓ยื่นเอกสารดีมานที่สำนักงานจัดหางาน
✓ยื่นเอกสารดีมานให้ทางการลาวออกเอกสารเนมลิส
✓ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงาน
✓ยื่นหนังสือนำส่งเนมลิสที่กรมแรงงาน
✓รับเอกสารออกด่านจากกรมแรงงาน
✓พาคนงานไปตีวีซ่าที่ชายแดน

เอกสารที่ใช้ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติลาว

นิติบุคคล
✓สำเนาหนังสือรับรองบริษัท จำนวน3ชุด
✓สำเนาทะเบียนบ้านบริษัท จำนวน3ชุด
✓สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน3ชุด
✓สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน3ชุด
✓แผนที่ตั้งบริษัท
✓ภาพถ่ายลักษณะการทำงานและภาพถ่ายป้ายบริษัท
หมายเหตุ กรณีสถานที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่เช่าจะต้องแนบสัญญาเช่า กับเอกสารผู้ให้เช่าเพิ่มเติม
บุคคลธรรมดา
✓สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน3ชุด
✓สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน3ชุด
✓แผนที่ตั้งสถานที่ทำงาน
✓ถ่ายลักษณะการทำงานและภาพถ่ายสถานที่ทำงาน
หมายเหตุ กรณีสถานที่ทำงานของต่างด้าวเป็นพื้นที่เช่าจะต้องแนบสัญญาเช่า กับเอกสารผู้ให้เช่าเพิ่มเติม